Cekom

SmartCity.Trans

Naziv IRI projekta: Razvoj inovativnih sustava za integralno upravljanje prometom

Engleski naziv IRI projekta: SmartCity.Trans (Traffic Management and Internet of Things)

Kratki opis projekta:

Projekt SmartCity.Trans osmišljen je s ciljem poboljšanja kvalitete života građana uspostavom kvalitetnijih rješenja u gradskom prometu te promicanjem i poticanjem inovativnih, održivih, čistih i energetski učinkovitih načina odvijanja prometa. Neke od mjera kroz koje projekt djeluje su upravljanje mobilnošću prema specifičnim potrebama te djelovanje na ponašanje u prometu. Cilj projekta jest razraditi i implementirati mjere energetske učinkovitosti u gradskom prometu čija bi primjena rezultirala smanjenjem potrošnje primarne energije te smanjenjem emisija ugljičnog dioksida i ostalih štetnih plinova, osiguravajući održivost gradskog prometnog sustava.

Spomenute mjere moguće je realizirati uspostavom naprednog informacijsko-komunikacijskog sustava za podršku odlučivanju u prometu. Istraživačkim i razvojnim aktivnostima biti će definirani elementi cjelokupnog sustava za podršku odlučivanju u sklopu pametnih gradova s mogućnošću primjene u prometu. Rezultat istraživanja i razvoja biti će sustav koji će se sastojati od modula za nadziranje i koordiniranje akcija u prometu i urbanim sredinama kroz neovisna aplikativna rješenja, središnje horizontalne platforme za prihvat i obradu informacija iz novo-razvijenih i postojećih mreža senzora ili informacijsko komunikacijskih sustav drugih dionika koji sudjeluju u zajedničkom kolaborativnom istraživanju.

Centralna platforma biti će temeljena na filozofiji interneta stvari (Internet of Things) i imat će mogućnost prihvata podataka iz različitih izvora, bez obzira je li riječ o izoliranim osjetilima na cestovnoj mreži, kompleksnoj mreži osjetila u vlasništvu gradskih ili državnih tvrtki za upravljanje prometnom infrastrukturom, ili nekih drugih izvora. Primjer drugih izvora podataka su BIG DATA baze podataka koje sadrže informacije koje je moguće primijeniti u prometu. Informacijsko komunikacijski sustav biti će baziran na tehnologijama za računarstvo u oblaku, koji će omogućavati jedinstveni dohvat telekomunikacijskih i ostalih izvora podataka kao i univerzalnu administraciju podataka s korisničkim rolama. Rješenje s tehnologijama za računarstvo u oblaku će omogućiti jednostavniju integraciju elektroničkih aplikacija za unaprjeđenje komunikacije i dostupnosti javnih i komercijalnih usluga prema građanima i poslovnim subjektima u gradu Rijeci.

Centralni informacijski sustav za upravljanje prometnim sustavom će prikupljati, obrađivati i učiniti dostupnim sve raspoložive informacije vezane za prometni sustav. Sustav će biti modularan i skalabilan tako da će omogućiti integraciju čitavog niza izvora i obradu standardiziranih (DATEX II) ili nestandardiziranih ulaznih podataka. Istraživanje će biti usmjereno na mogućnost prilagodbe postojećih sučelja osjetila na prometnoj infrastrukturi, razvoju standardiziranog sučelja novo-razvijenih osjetila, te analizu i razvoj procesa za upravljanje podacima. Daljnji koraci istraživanja i razvoja biti će usmjereni na osmišljavanje (i buduću realizaciju) kompletnog integriranog sustava koji uključuje centar za upravljanje i nadzor usmjeren na službe i organizacije čija je djelatnost vezana za promet, ali i mogućnosti šireg iskorištenja sustava u funkciji pametnih gradova.

Raznovrsnim aplikativnim modulima (npr. upravljanje mobilnošću, prometom u mirovanju, upravljanje infrastrukturom, multimodalnim prometom, praćenje parametara stanja prometa, i sl.) centar za upravljanje i nadzor može proširivati svoje funkcionalnosti, odnosno integrirati već postojeće prometno orijentirane aplikacije, ali i pružiti preduvjete za razvoj novih modula kojima se proširuje funkcionalnost i podiže kvaliteta života urbanih aglomeracija. To će također (uz sustave kontrole i osjetila za ranu detekciju anomalija) omogućiti da se preventivnim postupcima poveća stupanj sigurnosti u zaštiti ljudi i imovine. Na sustavu će biti analizirana i testirana mogućnost vizualizacije, poslovne i geoprostorne analitike na dostupnim i novo-prikupljenim izvorima podataka putem geoinformacijskog sustava.

Sustav će omogućiti razvoj rješenja zajedničkog korištenja resursa, infrastrukture i imovine kroz uspostavu holističke paradigme i razvoja koncepta kolaborativnog djelovanja javnog sektora s privatnim sektorom u razvoju i implementaciji modela prometnog rješenja temeljenog na ekonomiji dijeljenja (eng. sharing economy). Koncept bi trebao omogućiti efikasnije korištenje javno-privatne infrastrukture, resursa i imovine na području prometa sa ciljem zaštite okoliša, povećanja energetske učinkovitosti i sigurnosti, postizanja održivosti prometnog sustava na području urbanog područja.

Rješenje će omogućiti razvoj inteligentne urbane mobilnost te efikasniji razvoj gospodarstva u skladu sa održivim razvojem, korištenjem raširene paradigme ekonomije zajedničkog dijeljenja. Razvoj predviđa osmišljavanje funkcionalnosti koje će omogućiti kreiranje automatskih alarma kojima će biti omogućeno pokretanje akcijskih planova i operativnih procedura u ovisnosti o rezultatima obrade podataka na prikupljenim podacima.

Istraživanje će biti usmjereno na uspostavu procesa koji će temeljem identifikacije događaja, lokacije i drugih parametara, na osnovi utvrđenih vrijednosti izabrati novo-definirani skup instrukcija koje treba izvršiti. Instrukcije mogu uključivati aktiviranje resursa, jedne ili više komunikacijskih opcija (npr. slanje podataka vanjskim sustavima, ili pozivanje osobe ili stanice), te upute pozivatelju. Sustav bi trebao omogućiti vizualizaciju podataka na geoprostornim digitalnim podlogama, statistiku i izvješćivanje.

Projekt predviđa teorijsku razradu funkcionalnosti pojedinih elemenata i procesa, te izradu studije izvodljivosti. Studija će preporučiti moguće modularne razvojne pravce, koji će ovisiti o planovima, mogućnostima i prioritetima upravljačkih tijela odgovornih za gospodarenje i upravljanje pojedinim dijelovima prometnog sustava/infrastrukture.

Usklađenost sa Strategijom Pametne specijalizacije:

Projekt je usklađen sa sljedećim podtematskim područjima S3:

Tematsko područje razvoja (TPP): Promet i mobilnost

Pod-tematsko područje (PTPP): Inteligentni transportni sustavi i logistika

Indikativne IRI teme u PTPP: Multimodalno rutiranje i optimizacija, nadzor i planiranja transporta;-Internet stvari („Internet of Things“), velike baze podataka („big data“) i rješenja u oblaku za promet; inovativne usluge transporta i logistike; inteligentna urbana mobilnost

Tematsko područje razvoja (TPP): Promet i mobilnost

Pod-tematsko područje (PTPP): Ekološki prihvatljiva prometna rješenja

Indikativne IRI teme u PTPP: Oprema, sustavi, rješenja te aplikacije za planiranje, organizaciju i praćenje multimodalnih oblika transporta i rezultiranje u smanjenju emisije štetnih plinova, zagađenja okoliša, smanjenje gužvi i povećanja efikasnosti i brzine dolaska s jedne na drugu lokaciju; Rješenja za simulacije u multimodalnim prometnim sustavima / modelima; Praćenje vozila, upravljanje flotom vozila (fleet management);

Tematsko područje razvoja (TPP): Promet i mobilnost

Pod-tematsko područje (PTPP): Inteligentni transportni sustavi i logistika

Indikativne IRI teme u PTPP: pametna i sigurna mobilnost i logistika, inovativne usluge transporta i logistike, inteligentna urbana mobilnost.

Tematsko područje razvoja (TPP): Sigurnost

Pod-tematsko područje (PTPP): Obrambene tehnologije i proizvodi dvojne namjene

Indikativne IRI teme u PTPP:IKT-Sustavi zajedničkog upravljanja i nadzora resursa i imovine u kriznim situacijama;