Cekom

SmartCity.Modesty

Naziv IRI projekta: Razvoj platforme za energetski učinkovito upravljanje i monitoriranje pametnog grada uz pomoć računarstva u oblaku sa setom aplikacija za građane i poslovne subjekte visoke razine sigurnosti podataka

Engleski naziv IRI projekta:  SmartCity.MODESTY (Multi source BigData for Enviroment Sustainabilty predicTions System)

Kratki opis projekta:

Uloga projekta Modesty je povećanje energetske učinkovitosti pametnog grada i efikasniji razvoj gospodarstva u skladu s održivim razvojem. U sklopu projekta razvijat će se i postavljati mreža interaktivnih, modularnih osjetila (IoT) na području grada Rijeke s ciljem prikupljanja podataka u realnom vremenu o stanju u gradskom okolišu (ugljični dioksid i drugi staklenički plinovi, temperatura, buka, vibracije i sl.), infrastrukturi i aktivnosti za potrebne istraživanja i javne upotrebe. Osim senzora koji će mjeriti aktivnosti i parametre na kopnu, postavit će se i senzori za mjerenje onečišćenja mora, jačine struje.

Osim podataka s novopostavljenih senzora, izvršit će se integracija sustava Modesty s drugim projektima programa CEKOM, a koji također putem senzora prikupljaju podatke o stanju u okolišu i aktivnostima stanovništva, a sve u svrhu dobivanja što relevantnijeg uzorka podataka za potrebe istraživanja. Pored podataka s hardverskih senzora, prikupljat će se podaci iz mobilne mreže operatora o kretanju i zadržavanju stanovnika te će se vršiti integracija s komunalnim službama grada Rijeke (poput vodovoda, struje, toplane) kako bi se dobili podaci o energetskoj potrošnji građana, ali i integracija s lučkim sustavima kako bi se dobila informacija o teretnom pomorskom prometu. Cilj je analizirati odnos aktivnosti stanovništva i industrije i stanja u okolišu te količine potrošene energije. Smanjenje potrošnje energije je na tragu digitalne agende koju provodi Europska komisija.

Kako bi prikupljeni podaci iz raznih izvora poslužili kao podloga za razne analize i predviđanja potrebno je razviti Big Data sustav i razviti set naprednih analitičkih modela što predstavlja središnju razvojnu aktivnost projekta Modesty. Potencijalne primjene Big Data analiza nad podacima prikupljenih iz IoT rješenja i ostalih izvora su sljedeće: izvođenje zaključaka i preporuka o najzdravijoj ili najonečišćenijoj ruti i vremenu kretanja između točke A i točke B u gradu na temelju podataka o kvaliteti zraka, zvuku, vibracijama (detekcija prometa teretnih vozila), proučavanje veza između zaraznih bolesti i stanja u okolišu, detekcija poplava prometnica u realnom vremenu i poboljšanje održavanja cestovne infrastrukture, mjerenje mikroklime u različitim dijelovima grada tako da građani imaju dostupnu informaciju o vremenu na razini naselja i gušće, predlaganje najsigurnije rute za kretanje u noćnim satima na temelju podataka o gustoći pješačkog prometa, proučavanje veza između potrošnje energenata te kretanja i broja stanovnika i turista u gradu, analiza utjecaja gradskog prometa (broja vozila, autobusa, plovnog reda trajekata) na stanje u okolišu i sl. Znanje o međudjelovanju ovih parametara olakšat će gradsko planiranje i donošenje odluka prilikom upravljanja gradom i rezultirati će unaprjeđenjem ekoloških i prometnih uvjeta u gradu Rijeci te racionalizaciji potrošnje energenata.

Obzirom da će se u analizama koristiti podaci o kretanju stanovnika iz mobilne mreže, kao i podaci o potrošnji energenata dobiveni iz komunalnih računa, posebnu težinu u razvoju projekta zauzet će razvoj sustava i algoritama za anonimizaciju i grupiranje podataka (Trust Centar) jer je zaštita osobnih podataka građana imperativ. Sigurnost samih podataka će biti zajamčena i dodatno osigurana korištenjem sigurnosnog podatkovnog centra. S obzirom na globalne brojke koje govore o velikom rastu broja IoT uređaja i raznovrsnosti servisa za koje se koriste, neminovno je da će se sustav i unutar pametnog grada Rijeka razvijati i širiti sukladno potrebama i mogućnostima koje će sigurno još više doći do izražaja nakon uspostave platforme u produkcijskom okruženju Grada Rijeke. Razni scenariji koji će proizlaziti iz realnih upita i svakodnevnih problema će se vrlo vjerojatno učestalo pojavljivati što će dovoditi do širenja upotrebe IoT platforme, s novim uređajima i s novim servisima. Praćenje i verificiranje integriteta takvog cijelog sustava te standardi koje će trebati biti poštivani za sigurnosno povezivanje uređaja i svih dijelova sustava će biti glavna okosnica ove aktivnosti.

Kako bi se osigurala odgovarajuća raspoloživost svih dijelova sustava koji su bitni za funkcioniranje sustava kao cjeline i za pravovremeno isporučivanje svih ključnih informacija vezanih za funkcioniranje pametnog grada, potrebno je razviti objedinjeni nadzor svih ključnih sustava, a koji će imati zadatak praćenje raspoloživosti i funkcionalnosti uređaja u sustavu, definiranje i praćenje ključnih pokazatelja uspješnosti (engl. KPI) za pojedine točke u sustavu te definiranje i praćenje ključnih pokazatelja uspješnosti za pojedine servise, s kraja na kraj, dakle od izvorišta do odredišta samih servisa.

Podaci i analize iz Big Data sustava bit će otvoreni i dostupni za javnost na Open Data portalu. Otvoreni podaci omogućit će pojedincima, organizacijama, inženjerima, akademskim i ostalim zajednicama dalje proučavanje međuzavisnosti djelovanja čovjeka i okoliša te potrošnje energenata s ciljem razvijanja novih rješenja i aplikacija za povećanje kvalitete života građana i energetsku efikasnost, kao što je npr. aplikacija za korisnike astme s preporučenim rutama i vremenima kretanja.

Projekt Modesty pruža platformu za međusobnu suradnju grada, industrije, znanstvene zajednice i stanovništva na projektima razvoja rješenja za energiju i održivi okoliš. Proširiv je i na područje drugih pametnih gradova i regija i u budućnosti bit će moguće uspoređivati gradove na temelju odabranih setova parametara proizašlih iz projekta.

 

Usklađenost sa Strategijom Pametne specijalizacije:

Projekt je usklađen sa sljedećim podtematskim područjima S3:

Tematsko područje razvoja (TPP): Promet i mobilnost

Pod-tematsko područje (PTPP): Ekološki prihvatljiva prometna rješenja

Indikativne IRI teme u PTPP: Sustavi, rješenja te aplikacije za planiranje, organizaciju i praćenje multimodalnih oblika transporta i rezultiranje u smanjenju emisije štetnih plinova, zagađenja okoliša, smanjenje gužvi i povećanja efikasnosti i brzine dolaska s jedne na drugu lokaciju

Tematsko područje razvoja (TPP): Promet i mobilnost

Pod-tematsko područje (PTPP): Inteligentni transportni sustavi i logistika

Indikativne IRI teme u PTPP: Internet stvari, velike baze podataka i rješenja u oblaku za promet

Tematsko područje razvoja (TPP): Energija i održivi okoliš

Pod-tematsko područje (PTPP):Energetske tehnologije, sustavi i oprema

Indikativne IRI teme u PTPP: Rješenja za pametna mjerenja i Internet stvari (eng. Internet of Things), IKT rješenja povezana s energetskim sektorom (pametni gradovi i regije)

Tematsko područje razvoja (TPP): Energija i održivi okoliš

Pod-tematsko područje (PTPP):Ekološki prihvatljive tehnologije, oprema i napredni materijali

Indikativne IRI teme u PTPP: Sustavi upravljanja energijom za planiranje, investiranje i praćenje energetske učinkovitosti i smanjenje emisije CO2;  IKT – rješenja za prostorno-osposobljeni monitoring ispuštanja onečišćujućih tvari i stakleničkih plinova u okoliš; Inovativne tehnologije bazirane na razvoju naprednih mreža senzora u internetskom okruženju »interneta stvari«, upravljanjem i analizom velikih količina podataka i rješenjima u oblaku

Projekt Modesty temelji se na IKT-ju, sustavima velike količina podataka i internetu stvari. Senzori u sklopu projekta bit će postavljeni na ključnim točkama u gradu i na moru i u realnom vremenu bit će omogućen monitoring onečišćujućih tvari i stakleničkih plinova u okoliš. Na temelju napravljenih mjerenja i analiza bit će moguće donijeti zaključke o kvaliteti zraka te optimalnim rutama kretanja pješačkog i cestovnog prometa u cilju smanjenja emisije CO2 i drugih stakleničkih plinova.  Izvedbom protokola prema gradskim servisima biti će moguća obrada gradskih podataka u svrhu detekcije navike i problema građana kako bi se racionalizirala potrošnja energije i resursa. Projekt rješava pitanja sigurnosti podataka i sustava što se uklapa u područje kibernetičke sigurnosti identificirane u S3.