PRISTUP INFORMACIJAMA I ZAŠTITA PODATAKA

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija

Službenik za informiranje

Zakonom o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine”, broj 25/13. i Izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama 85/15.) svim domaćim i stranim fizičkim i pravnim osobama, na jednak je način i pod jednakim uvjetima omogućeno pravo na pristup informacijama.

Pravo na pristup informaciji ostvaruje se podnošenjem zahtjeva.

 • na za to predviđenom obrascu
 • e-mailom na adresu info@smart-ri.hr, čime se smatra da je podnesen pisani zahtjev
 • pisanim putem na adresu Smart RI d.o.o., Trg Sv. Barbare 2, 51 000 Rijeka
 • telefonski ili usmeno, o čemu će se sastaviti pisana bilješka, na broj telefona +385915899161 svakog radnog dana od 8 do 16 sati

Načini ostvarivanja prava na pristup informacijama:

 • neposrednim davanjem informacije
 • davanje informacije pisanim putem
 • uvidom u dokumente i izradom preslika dokumenata koji sadrže traženu informaciju
 • na drugi način koji je prikladan za ostvarivanje prava na pristup informaciji

Zahtjev kojim se ostvaruje pravo na pristup informaciji mora sadržavati:

 • naziv i sjedište tijela javne vlasti kojem se zahtjev podnosi
 • podatke koji su važni za prepoznavanje tražene informacije
 • ime i prezime i adresu fizičke osobe podnositelja zahtjeva, tvrtku, odnosno naziv pravne osobe i njezino sjedište

Podnositelj zahtjeva nije obvezan navesti razloge zbog kojih traži pristup informaciji niti je obvezan pozvati se na primjenu Zakona o pravu na pristup informacijama. Tijelo javne vlasti o zahtjevu za pristup informaciji odlučit će najkasnije u roku od 15 dana od dana podnošenja urednog zahtjeva.

Mogućnost izjavljivanja žalbe Povjereniku za informiranje

 • protiv rješenja tijela javne vlasti može se izjaviti žalba Povjereniku u roku od 15 dana od dana dostave rješenja
 • žalba se može izjaviti i kad tijelo javne vlasti u propisanom roku ne odluči o zahtjevu podnositelja
 • Povjereniku se podnose i žalbe i predstavke, prema informacijama koje su objavljene na internetskim stranicama Povjerenika pristupinfo.hr

Ponovna uporaba informacija

Ponovna uporaba informacija je Zakonom o pravu na pristup informacijama definirana kao uporaba informacija tijela javne vlasti od strane fizičkih ili pravnih osoba, u komercijalne ili nekomercijalne svrhe, različite od izvorne svrhe za koju su informacije nastale, a koja se ostvaruje u okviru zakonom ili drugim propisom određenog djelokruga ili posla koji se uobičajeno smatra javnim poslom.

Pravo na ponovnu uporabu informacija ostvaruje se podnošenjem zahtjeva.

Dopuna i ispravak informacije

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama (Članak 24.), ako korisnik smatra da informacija pružena na temelju zahtjeva nije točna ili potpuna, može zahtijevati njezin ispravak, odnosno dopunu u roku od 15 dana od dana dobivanja informacije. Tijelo javne vlasti obvezno je odlučiti o zahtjevu za dopunu, odnosno ispravak informacije u roku od 15 dana od dana zaprimanja zahtjeva, sukladno odredbama članka 23. ZPPI.

Službenik za informiranje je službena osoba mjerodavna za rješavanje ostvarivanja prava na pristup informacijama.

U TD Smart RI d.o.o. službenica za informiranje je:  Emira Brkić Karninčić

Kontakt podaci službenice za informiranje:

Adresa: Smart RI d.o.o.,  Trg Sv. Barbare 2, 51000 Rijeka

e-mail: info@smart-ri.hr

telefon: +385989754298

Kriteriji za određivanje visine naknade materijalnih troškova i troškova dostave informacije

Ovim kriterijima propisuje se visina naknade stvarnih materijalnih troškova koje plaća korisnik prava na informaciju, a koji nastaju pružanjem informacije prema Zakonu o pravu na pristup informacijama.
Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave  Informacije (Narodne novine br. 12/14)

Ispravak kriterija za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (Narodne novine, br. 15/14)

Uvjeti za ponovnu upotrebu informacija

Uvjeti za ponovnu uporabu informacija opisani su u čl. 19., 20. i 21. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacija („Narodne novine“, broj 85/15), a način i kriteriji za izračun naknade troškova ponovne uporabe informacija, opravdani troškovi koji se uzimaju u obzir pri utvrđivanju cjenika i izračuna naknade troškova te provedba revizije načina izračuna naknade troškova na godišnjoj razini određena je Uredbom o troškovima ponovne uporabe informacija („Narodne novine“ broj 87/2018).

Povjerenik za informiranje je neovisno državno tijelo za zaštitu prava na pristup informacijama koji štiti, prati i promiče Ustavom Republike Hrvatske zajamčeno pravo na pristup informacijama. 

Izvješća o provođenju Zakona o pravu na pristup informacijama u Smart RI d.o.o.

 

Opći propisi kojima se uređuje pravo na pristup informacijama

 • Zakon o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13 i 85/15)
 • Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (“Narodne novine”, br. 42/18)
 • Zakon o tajnosti podataka (“Narodne novine”, br. 79/07 i 86/12)
 • Zakon o zaštiti tajnosti podataka (“Narodne novine”, br. 108/96)
 • Zakon o medijima (»Narodne novine«, broj 59/04, 84/11, 81/13)
 • Zakon o arhivskom gradivu i arhivima (“Narodne novine”, br. 61/1898/19)
 • Pravilnik o ustroju, sadržaju i načinu vođenja službenog upisnika o ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija (“Narodne novine”, br. 83/14)
 • Kriterij za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (»Narodne novine«, broj 12/14 i 15/14)
 • Uredba o troškovima ponovne uporabe informacija (Narodne novine 87/2018)

EU propisi

 • Uredba 1049/2001 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. svibnja 2001. o javnom pristupu dokumentima Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije
 • Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ