TIJELA DRUŠTVA I POSLOVANJE

Opći akti društva i dokumentacija

Društveni ugovor o osnivanju Smart RI d.o.o.

Pravilnik o radu Smart RI d.o.o.

Plan rada i financijski plan za 2020. godinu – 1. dio i 2. dio 

Izvješće o poslovanju TD Smart RI d.o.o. za 2019. godinu

Godišnji financijski izvještaj za 2019. godinu

Prva sjednica Nadzornog odbora – Odluke 

Druga sjednica Nadzornog odbora – Poziv i Odluke

Treća sjednica Nadzornog odbora – Poziv i Odluke

Četvrta sjednica Nadzornog odbora – Poziv i Odluke

Peta sjednica Nadzornog odbora – Poziv i Odluke

Šesta sjednica Nadzornog odbora – Poziv i Odluke