USLUGE

Operativni rad inovacijskog klastera vođen je i koordiniran od strane Smart RI d.o.o., nositelja Centra kompetencija za pametne gradove.

Upravljanje CEKOM-om za pametne gradove osmišljeno je kao upravljanje projektom gdje su sve aktivnosti podređene uspješnom dovršenju projekta, odnosno ostvarenju zacrtanih općih ciljeva. Kako se projekti koji će se izvoditi u CEKOM-u sastoje od više razvojno-istraživačkih podprojekata koji u mnogim segmentima imaju dodirne točke ili se preklapaju, na razini operativnog upravljanja je nužno koordinirati sve aktivnosti provođenja istraživačkog i razvojnog sektora. Istodobno je na razini menadžerskog upravljanja važno prepoznati prioritetne aktivnosti, koordinirati znanstveno-istraživačke aktivnosti s potrebama industrijske proizvodnje, uskladiti zahtjeve i mogućnosti te ponuditi optimalna rješenja za ostvarenje projektnih rezultata.

Organizacija klastera podrazumijeva uključivanje svih partnera koji sudjeluju na projektima istraživanja i razvoja u upravljanje i odlučivanje o pravcima razvoja CEKOM-a i ostalim ključnim pitanjima, i to sudjelovanjem u dva ključna tijela: Skupštini CEKOM-a i Tehničkom odboru. Skupština CEKOM-a najviše je tijelo CEKOM-a koje preporučuje pravce razvoja i prijavu projekata dok je Tehnički odbor savjetodavno tijelo. Pri odlučivanju u Skupštini svaki partner raspolaže brojem glasova sukladno ukupnom broju projekata u kojem sudjeluje.

Za vrijeme trajanja projekta, ali i u dugoročnoj perspektivi, organizacija klastera obavljat će, osim same koordinacije projekta, i edukacijske, promotivne i savjetodavne usluge, te usluge jačanja nacionalne i transnacionalne suradnje.

together-smartri

Edukacijske aktivnosti i usluge savjetovanja

Osim pružanja specijaliziranih i prilagođenih usluga poslovne podrške, Smart RI će sklopu Centra kompetencija za pametne gradove biti inicijator organizacije međunarodnih radionica i konferencija edukativnog karaktera kako bi se poticala razmjena znanja, povezivanje i transnacionalna suradnja. Tijekom trajanja projekta predviđena je provedba minimalno 3 radionice i konferencije, vezane uz specifične teme samog projekta.

Smart RI će postati i ekspertni centar vezan uz pametne gradove i pokazatelje njihove uspješnosti, a razvit će i metode usporedbe bazirane na vodećim svjetskim standardima koji su primijenjivi na hrvatske prilike. Nadalje, kroz razvijene analitičke servise, pojedini gradovi će moći otkriti probleme u svojoj okolini te prostore za poboljšanje. Osim koordiniranja izrade razvojnih strategija i akcijskih planova u području pametnih gradova i praćenje provedbe, Smart RI ujedno i potiče i priprema razvojne projekte u području pametnih gradova, potiče suradnju u izradi razvojnih projekata i strateških projekata te savjetuje u vezi provedbe programa ministarstva i drugih središnjih tijela državne uprave.

Nadalje, savjetodavne usluge koje pruža Smart RI se odnose na upravljanje i unaprjeđenje kvalitete procesa i proizvoda, identifikaciju novih projekata s poslovnim potencijalom, komercijalnu i tehničku procjenu inovativnih i poduzetničkih ideja, izradu poslovnih modela, izradu okvira poslovnog planiranja ili koncepta komercijalizacije (za start-up poduzeća), pripremu projekata za domaće tržište i za međunarodna tržišta (za zrela poduzeća), pomoć pri zaštiti intelektualnog vlasništva i patentiranju, pomoć pri izradi prijava za projekte EU i njihovoj implementaciji, poslovne konzultacije i savjetovanje, analizu poslovnih potreba za poduzeća…

office-smartri

U dugoročnoj perspektivi planirano je da Smart RI postane edukacijski centar za nove tehnologije koje se koriste u kontekstu izgradnje pametnih gradova. Centar će se u medijima i događanjima vezanim za struku i industriju pozicionirati kao ekspertni i kompetentni centar u pogledu tehnologija, novih proizvoda i znanja kojima raspolaže te tako steći dodatna priznanja i vidljivost. Također, Smart RI će s partnerima aplicirati na sve potencijalne EU programe, osobito one vezane za jačanje kapaciteta za inovacije, transfer tehnologije, poduzetničke-potporne programe te preko-granične i transnacionalne programe. Osim što će ti projekti jačati kapacitete i samo-održivost centra, oni će postati i koristan alat za promociju i umrežavanje centra te komercijalizaciju tehnologija.

Promocija i politika internacionalizacije

Smart RI d.o.o. će osmisliti i koordinirati promotivne aktivnosti koje su ključne za predstavljanje rezultata projekata prema ciljanim skupinama. Navedeno podrazumijeva intenzivan marketinški program za ciljna tržišta za promociju centra te tehnologija i usluga centra, kao i uspostavljanje potencijalnih suradnji u razvojno-istraživačkom radu i transferu tehnologije. Na vanjskim tržištima prepoznaje se velik potencijal za suradnju i povezivanje u cilju razvoja i implementacija inovacija, a kako bi se što brže transferirao „know-how“ u Hrvatsku. Razvojno-istraživački projekti unutar CEKOM-a, koji su nastali s ciljem implementacije nove tehnologije, proizvoda i znanja u industriji će ujedno biti i najbolja promocija dobre prakse u Hrvatskoj te poslužiti Centru za promociju kompetentnosti u odabranim područjima.

Smart RI će razvijene nove tehnologije i proizvode / usluge brendirati i zaštititi kako bi osigurao bolju prepoznatljivost te tržišni uspjeh proizvoda, odnosno tehnologije. Upravo licenciranje novih tehnologija i proizvoda u gospodarstvo, koje imaju zaštićen dizajn i brend, osigurat će posljedično veći rast poduzetnika i start-upova koji budu koristili nove produkte.

zene

Važan segment poslovanja Smart RI d.o.o. će biti i povezivanje poduzetnika s drugim subjektima sa sličnim interesima, te stvaranje domaćih i međunarodnih partnerstava, predstavljanje i umrežavanje i poticanje suradnje gospodarskih subjekata i zajedničkog nastupa na tržištu, osobito projekata koji se zasnivaju na otvaranju novih radnih mjesta, stvaranju novih proizvoda i usluga s ciljem primjene novih tehnologija za pametne gradove, a koji su pretežno orijentirani na domaće resurse