Natječaj za radno mjesto Istraživača

Trgovačko društvo SMART RI d.o.o. dana 22. veljače 2022. godine raspisuje 

N A T J E Č A J

za radno mjesto: Istraživač,

1 izvršitelj (m/ž)

 

Rok prijave: 10.ožujka 2022. g.

Mjesto rada: Rijeka, Hrvatska

Vrsta ugovora: Ugovor o radu na određeno vrijeme uz probni rad u trajanju od 2 mjeseca

Radno vrijeme: Puno radno vrijeme

OPIS POSLOVA:

 • razumije poslovne zahtijeve kupaca i pokretača i pretvara ih u opipljive tehničke zahtjeve i optimalno tehničko rješenje,
 • provodi projektne aktivnosti u projektne potrebe, identificira resurse i dodjele odgovarajućih ljudi, vremena, znanja i vještina za određene radne zadatke,
 • planira podatke, mapira zadatke i procjenjuje razine angažmana,
 • organizira i koordinira resurse projektnog tima, razvija sustav i osigurava pažljivo praćenje osmišljenih zadataka i postupaka,
 • izrađuje i razvija prototip bigdata rješenja, konačnih bigdata i podatkovnih rješenja, kao i dizajn bigdata baze podataka,
 • prikuplja izvore podataka,
 • razvija i održava sadržaje podataka,
 • priprema i održava opise podataka, kataloge proizvoda i prezentacije,
 • priprema i izrađuje tehničke dokumentacije,
 • prati nove tehnologije i prakse, razvoj tržišta i poslovne zahtjeve (pravni okvir, prakse upravljanja itd.),
 • obavlja i druge poslove po nalogu direktora Društva, poput praćenja, koordinacije i doprinosa ispunjenju projektnih pokazatelja vezanih uz provedbu projekta Centar kompetencija za pametne gradove, komunikacije rezultata i ciljeva projekta i pojedinih projektnih aktivnosti s ciljanim skupinama i širom javnosti, pisanja i uređivanja članaka kojima se populariziraju proizvodi i usluge koji nastaju u sklopu projekta Centar kompetencija za pametne gradove.

Uvjeti natječaja 

 • prvostupnik odnosno sveučilišni prvostupnik inženjer/VSS/VII-1 stupanj stručne spreme/ magistar društvene humanističke ili tehničke struke, odnosno odgovarajući istom ili viši
 • najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 • aktivno znanje engleskog jezika
 • poznavanje rada na računalu.

Prednost kod zapošljavanja:

 • obrazovanje iz područja tehničkih znanosti, znanstvena polja: matematika, primijenjena statistika, elektrotehnika, računarstvo ili informatika
 • iskustvo u radu na smart city projektima
 • iskustvo na poslovima komercijalne primjene/razvoja umjetne podatkovne znanosti i popularizacije takvih rješenja.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Poslodavac nudi:

 • rad na jednom od najvećih projekata iz područja informacijsko-komunikacijskih tehnologija u regiji (Centar kompetencija za pametne gradove)
 • uključenost u zanimljive poslove i projekte iz područja razvoja i primjene pametnih tehnologija u JLS
 • usavršavanje i stjecanje iskustva u dinamičnoj i rastućoj industriji primjene pametnih tehnologija u gradovima za koju sustavno raste interes na svjetskoj razini
 • mogućnost učenja i usavršavanja s obzirom na iskazane interese posloprimca, u područjima i poljima koja pokriva projekt Centar kompetencija za pametne gradove
 • rad u dinamičnom, fleksibilnom i motivirajućem okruženju
 • suradnju i razmjenu znanja s partnerima koji su regionalni lideri u razvoju i implementaciji novih tehnoloških rješenja
 • stimulativnu radnu atmosferu u kojoj se cijeni osobni trud i angažman, te samostalno rješavanje problema i izazova

Prijava

Prijava na natječaj mora sadržavati naznaku da se kandidat prijavljuje na natječaj za radno mjesto: „Istraživač (m/ž)“ i treba sadržavati:

 • motivacijsko pismo (u kojem ćete nam reći zašto ste baš vi najbolji izbor za ovo radno mjesto)
 • životopis
 • dokaz o stručnoj spremi (preslika odgovarajuće isprave o završenom školovanju)
 • dokaz o radnom iskustvu (ispis elektroničkog zapisa podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili preslika potvrde o podacima evidentiranim u evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, odnosno jednakovrijedna isprava u slučaju da je kandidat stranac).

Prijave na natječaj se podnose elektroničkim putem na adresu Smart RI d.o.o.: info@smart-ri.hr

Zakonska prednost pri zapošljavanju

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu dužan se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo, dostaviti dokaze kojima to pravo dokazuje te ima prednost pri jednakim općim i posebnim uvjetima za zasnivanje radnoga odnosa i rezultatima testova (kad se testiranje provodi), u odnosu na ostale kandidate. Kandidat koji se poziva na prednost pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, br. 121/17, 98/19 i 84/21) dužan je pozvati se na to pravo u prijavi te uz prijavu na natječaj, uz dokumente kojima dokazuju ispunjavanje uvjeta natječaja, podnijeti i dokumente kojima dokazuje svoje pravo na ostvarenje prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 103. citiranog zakona. Uvid u popis potrebnih dokumenata kandidat može izvršiti putem sljedeće poveznice na stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja: popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju- ZOHBDR 2021.pdf (gov.hr)

Kandidat koji se poziva na prednost pri zapošljavanju u skladu s člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata („Narodne novine“ br. 84/21) dužan je pozvati se na to pravo u prijavi te uz prijavu na natječaj, uz dokumente kojima dokazuju ispunjavanje uvjeta natječaja, podnijeti i dokumente kojima dokazuje svoje pravo na ostvarenje prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 49. citiranog zakona. Uvid u popis potrebnih dokumenata kandidat može izvršiti putem sljedeće poveznice na stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Nikola/popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf

Ostale odredbe i napomene

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz ovog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj i njezina se prijava neće razmatrati. Kandidati koji ispunjavaju tražene uvjete i koji odgovaraju traženom profilu bit će pozvani na razgovor. Kandidati mogu biti pozvani i na testiranje stručnih znanja, sposobnosti i vještina. Smatrat će se da je kandidat koji se ne odazove na poziv za razgovor i/ili testiranje odustao od natječaja.

Kandidat koji bude odabran temeljem ovog natječaja, bit će dužan prije zaključenja ugovora o radu dostaviti izvornike priložene dokumentacije. Ako odabrani kandidat ne postupi po zahtjevu Smart RI d.o.o. u roku koji mu za to bude ostavljen, smatrat će se da je isti odustao od svoje prijave.

Prijavom na natječaj kandidat izričito pristaje na prikupljanje i obradu osobnih podataka za potrebe procesa zapošljavanja kao i da se ime i prezime odabranog kandidata objavi na internetskim stranicama Smart RI d.o.o.

Trgovačko društvo Smart RI d.o.o. zadržava pravo ne odabrati niti jednog kandidata.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Pročitaj više

[JAVNI POZIV] Za žene poduzetnice

Program EmpoWomen predstavlja svoj prvi javni poziv za žene poduzetnice koje vode deep tech start-upove u zemljama EU-a koje su trenutno manje zastupljene. EmpoWOMEN je