Connected Traffic u TRL 2 fazi

SmartCity.Connected Traffic je projekt osmišljen s ciljem poboljšanja kvalitete života građana uspostavom kvalitetnijih rješenja u gradskom prometu te promicanja i poticanja inovativnih, održivih, čistih i energetski učinkovitih načina odvijanja prometa. Projektom će biti razvijen koncept naprednog informacijsko–komunikacijskog sustava koji će služiti kao podrška odlučivanju i upravljanju urbanom mobilnošću. Nadalje, koncept će omogućiti efikasnije korištenje javno-privatne infrastrukture, resursa i imovine na području prometa s ciljem zaštite okoliša, povećanja sigurnosti te postizanja održivosti prometnog sustava na području urbanog područja. Po završetku prve faze istraživanja koncepta – razine 2 tehnološke spremnosti (TRL 2), putem pet aktivnosti koje su dio ovog projekta definirani su funkcionalni zahtjevi rješenja, odabrana je tehnološka platforma te setovi podataka i pripadajući dionici potrebni za implementaciju koncepta.

Platforma za agregaciju podataka

Platforma za agregaciju podataka u funkciji odlučivanja u gradskom prometu i urbanoj mobilnosti postat će centralno mjesto za razmjenu općih prometnih informacija u svrhu poboljšanja cestovne sigurnosti. Temelj arhitekture platforme za agregaciju biti će sukladan konceptu interneta stvari (engl. IoT – Internet of Things) s razrađenim podsustavima neophodnim za prikupljanje, agregaciju i prosljeđivanje podataka. Platforma će moći prihvatiti i obraditi planiranu količinu ulaznih podataka u realnom vremenu, a bit će osigurana i proširivost sučelja za buduće zahtjeve i povećanje količine prometa. Također, usklađeni su detalji sadržaja podataka na sučelju između platforme i senzora i sustava. Uz parametre, podatke i sadržaje praćenja prometnih tokova, definirane su metode i parametri prikupljanja podataka o meteorološkim i ekološkim uvjetima. Navedeni novi izvori podataka i pripadajuća analitika omogućiti će unaprijeđeno odlučivanja i kvalitetnije donošenje odluka i akcija u upravljanju prometom. Kompletno rješenje koristit će novi Europski standard za razmjenu prometnih informacija: DATEX. Tijekom istraživanja napravljena je analiza ključnih dionika šireg područja urbane cjeline grada Rijeke s opisom djelovanja i odgovornosti, nakon čega je razrađena i analiza relevantnih dionika prometnog sustava s ciljem definiranja njihove uloge vezano za razmjenu podataka u prometnom sustavu. Definirani su konačni prometni, meteorološki i ekološki parametri koji će se prikupljati, mjeriti i analizirati.

Sustav za nadzor i upravljanje

U sklopu projektne aktivnosti istraživanja rješenja i razvoja prototipa sustava za nadzor i upravljanje u funkciji odlučivanja u gradskom prometu i urbanoj mobilnosti identificirana su područja unutar domene gradskog prometa, urbane mobilnosti i multimodalnog prometa koje je potrebno adresirati. Analizirano je postojeće stanje, postojeća strateška dokumentacija, ključni dionici u prometnom sustavu grada Rijeke, a izrađena je i analiza dobrih praksi uvođenja sustava za upravljanje prometom i urbanom mobilnošću iz nekoliko gradova s posebnim naglaskom na pozitivne rezultate koje uvođenje pojedinih sustava generira. Također, identificirani su i analizirani funkcionalni zahtjevi za senzore odnosno sustav za prepoznavanje vozila kao i  način mjerenja meteoroloških i ekoloških parametara, a predložene su i analizirane lokacije za provođenje navedenih mjerenja.

ShaRIng

Tijekom TRL 2 faze istraživanja tehnološkog koncepta zajedničkog korištenja i razmjene resursa, infrastrukture i imovine na području prometa korištenjem paradigme ekonomije dijeljenja (ShaRIng) analizirane su mogućnosti primjene koncepta ekonomije dijeljenja u kontekstu pametnih gradova, kao i mogućnosti primjene koncepta s ciljem optimizacije prometa. Definirana su i detaljno opisana 4 inicijalna koncepta te je izvršena komparativna analiza s ciljem odabira optimalnog modela primjene. Sva 4 razmatrana koncepta zasebno su ocijenjena prema 7 kriterija, a temeljem evaluacije komercijalnog potencijala, kompleksnosti razvoja i implementacije i vrijednosti za korisnike za daljnji je razvoj odabran prijedlog „Optimizacije putovanja na društvena događanja“.

Rješenja za povećanje sigurnosti

Tijekom TRL 2 faze istraživanja tehnološkog koncepta naprednih analitičkih rješenja za povećanje sigurnosti u sklopu pametnih gradova kroz zajedničke radionice s partnerima definiran je osnovni popis incidentnih prometnih situacija i prometnih anomalija koje se želi detektirati te procesuirati unutar sustava. Obavljeno je istraživanje i definicija  algoritama analize prometa na raskršćima za detekciju anomalija u prometu te za detekciju incidenata i opasnih situacija. Utvrđeni su i ključni i kritični dijelovi infrastrukturnih elemenata unutar urbane aglomeracije koji su temeljem analize identificirani kao lokacije pogodne za testiranje i validaciju rješenja čime je izrađena podloga za eksperimentalnu fazu istraživanja. Nadalje, kroz održane sastanke i ostale načine komunikacije sa Javnom vatrogasnom postrojbom Rijeka prikupljene su osnovne informacije o kritičnim točkama u gradu Rijeci, a koje se odnose na čestu pojavu požara, te su se kroz taj proces definirale dvije kritične točke koje će se opremiti sustavom nadzora.

Integrirani sustav

U sklopu projektne aktivnosti istraživanja tehnološkog koncepta integriranog sustava za podršku odlučivanju u gradskom prometu i urbanoj mobilnosti planirano je sveukupno sedam aktivnosti u čijoj provedbi sudjeluju svi partneri. Rezultat ove projektne aktivnosti će biti sustav za podršku odlučivanju koji će integrirati sve rezultate istraživanja unutar projekta SmartCity Connected Traffic.

Tijekom ove faze projekta demonstrirana je i potreba za kolaboracijom s drugim projektima unutar CEKOM-a. Zajedno s timom koji radi na SmartCity.Modesty projektu definirani su zahtjevi i način povezivanja dviju platformi: Platforme za agregaciju podataka u funkciji odlučivanja u gradskom prometu i urbanoj mobilnosti te  Big Data platforme (Data Lake) iz CEKOM SmartCity.Modesty projekta.

Uloga partnera

Kompanija Ericsson Nikola Tesla odgovorna je za razvoj IoT platforme za agregaciju podataka, razvoj aplikacija za nadzor i upravljanje održivom mobilnošću te za povezivanje elemenata u integralni sustav podrške odlučivanja u prometu. Cjelokupno rješenje obuhvatiti će implementaciju i integraciju sustava za nadzor i upravljanje, integraciju s postojećim sustavima Rijeka Prometa te integraciju s novim izvorima podataka dobivenih od partnera Alarm Automatika,  Smart Sense i Combis.

Rijeka Promet u projektu sudjeluje u definiranju područja obuhvata projekta, određivanju funkcionalnih specifikacija, definiranju postojećih scenarija i procesa u upravljanju prometom, prijedlogu inovativnih scenarija i standardnih operativnih procedura te definiranju zahtjeva na  integracijske platforme pojedinih prometnih funkcija.

Uloga Pomorskog fakulteta (PFRI) je razrada analiza i izrada studije, modeliranje prometne mreže, simuliranje prometnih procesa, analiza postojećih scenarija i standardnih operativnih procedura za djelovanje i upravljanje u gradskom i multimodalnom prometu. PFRI je također uključen u definiranju postojećih procesa u upravljanju prometom, utvrđivanju metodologije mjerenja i njene funkcije u kontekstu sustava za upravljanje prometom, prijedlogu inovativnih scenarija i standardnih operativnih procedura, definiranju i raspisu scenarija mikrosimulacije prometa te definiranju sustava za monetizaciju i valorizaciju u gradskom prometu.

Smart Sense sudjeluje u projektu sa istraživanima vezanim za  senzorske sustave koji će mjeriti pokazatelje iz domene ekologije, meteorologije i prometa. Pratiti će se kvaliteta zraka uz prometnice mjerenjem raznih plinova i lebdećih čestica. Iz područja meteorologije definirani su parametri za mjerenje atmosferskih uvjeta i uvjeta na površini ceste.

Apsolon je uključen u istraživanje tehnološkog koncepta zajedničkog korištenja i razmjene resursa, infrastrukture i imovine na području prometa korištenjem paradigme ekonomije dijeljenja (ShaRing) te analize mogućnosti primjene koncepta ekonomije dijeljenja u kontekstu pametnih gradova, kao i mogućnosti primjene koncepta s ciljem optimizacije prometa.

Combis je uključen u uspostavu inovativnog tehnološkog koncepta razvoja unificiranog sučelja za dohvat podataka iz trećih izvora i propagaciju prema IoT platformi, čime će se ispitati mogućnost integracije različitih podatkovnih modela iz različitih skupova podataka.

Alarm Automatika sudjeluje u projektu sa istraživanjem vezanim za senzorske sustave temeljene na video analitici, s naglaskom na nadzor i detekciju incidentnih situacija i anomalija u prometu, ranu detekciju požara otvorenog područja na projektom definiranim lokacijama i kritičnim točkama kao i sustavom za brojanje putnika u vozilima gradskog prijevoza.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Pročitaj više

[JAVNI POZIV] Za žene poduzetnice

Program EmpoWomen predstavlja svoj prvi javni poziv za žene poduzetnice koje vode deep tech start-upove u zemljama EU-a koje su trenutno manje zastupljene. EmpoWOMEN je