Anatomija pametnog grada

Najnovije ITU preporuke za definiranje indikatora