CENTAR KOMPETENCIJA ZA PAMETNE GRADOVE

Centar kompetencija za pametne gradove (CEKOM) je rezultat zajedničke prijave i razrade šest istraživačko-razvojnih projekata od strane 20 partnera na temelju poziva Podrška razvoju centara kompetencija u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Ukupna vrijednost projekta je 149.631.384,15 HRK, od čega 95.357.525,75 HRK bespovratnih sredstava

Razdoblje provedbe projekta je od 01. ožujka 2020. godine do 01. ožujka 2023. godine

Europski fond za regionalni razvoj

SmartCity.Surnimo

Područje Pametna ekonomija podrazumijeva projekte povezane s unaprjeđenjem poslovanja putem inovacija. Pritom je naglasak na jačanju poduzetništva, ali i odnosa prema potrošačima. Projekti iz područja Pametna ekonomija rezultiraju povećanjem produktivnosti, ali i prepoznatljivosti lokalnih tvrtki na domaćem i međunarodnom tržištu.

Novi proizvodi/usluge Inovativnost
eRoaming platforma Kreirana otvorena e-Roaming platforma s jasno definiranim lokacijama za punjenje e-vozila, uz real-time naznaku dostupnosti i mogućnost rezervacije te korištenja punionice, s uključenim preciznim informacijama te lokacijama za korištenje Car Sharing sustava i potpuno digitaliziranim sustavom parkinga, koji objedinjuje informacije o dostupnim lokacijama za slobodan parking. Navedena platforma će omogućavati integraciju sa ostalim modulima smart city platforme čime će se omogućiti povećavanje efikasnosti, kontrole i pristupačnost naplate parkinga,  pružajući dodatno povećanu sigurnost u prometu na cestama. Realiziran sustav koji objedinjuje mogućnost punjenja e-vozila, korištenje car sharing vozila te mogućnosti parkinga za sve dionike javnog transporta na području Grada Rijeke i Primorske regije. Izrađen model centralnog praćenja, analize i dijeljenja ključnih informacija o javnom transportu i prometu na području Grada Rijeke i Primorske regije.
eZnakovi Očekivani rezultat projekta je proizvodnja prototipa eZnakova i budući set novih proizvoda/inovacija nastalih kroz varijacije naše tehnologije koje će doprinijet jačanju konkurentnosti i otvaranju novih radnih mjesta.

Očekuju se vidljivi rezultati u kvaliteti prometa, od sigurnosti do informiranosti. Posebno kod preusmjeravanja prometa u slučaju nesreća, vremenskih nepogoda, radova na cesti i sličnog. Osim vidljivih rezultata u prometu, očekuje se i lakše upravljanje istim. Upotreba eZnakova omogućit će Rijeci da postane svjetski prepoznatljiv grad po korištenju moderne i inovativne tehnologije koja je u istom gradu i nastala.

eRaskrižja Napredna eRaskrižja prilagodljiva za integraciju sa Smart City plaformom/ma.

 

SmarCity.Trans

Projekti u području Pametna mobilnost doprinose održivom, inovativnom i sigurnom prometnom sustavu, a posebno sustavu javnog prijevoza. Razvoj informacijsko-komunikacijske infrastrukture značajno utječe na  upravljanje i organizaciju svih vrsta prometa u gradovima uključivo i prometa u mirovanju (sustav parkiranja).

Novi proizvodi/usluge Inovativnost
Platforma za agregaciju podataka u funkciji odlučivanja u gradskom prometu i urbanoj mobilnosti

Sustav za nadzor i upravljanje u funkciji odlučivanja u gradskom prometu i urbanoj mobilnosti

Sustav korištenja i razmjene resursa, infrastrukture i imovine na području prometa korištenjem paradigme ekonomije dijeljenja

Napredna analitička rješenja za povećanje sigurnosti u sklopu pametnih gradova

Integrirani sustava za podršku odlučivanju u gradskom prometu i urbanoj mobilnosti

Razvoj integriranog sustava za podršku odlučivanju u gradskom prometu i urbanoj mobilnosti  predstavlja inovativno integrirano rješenje koje uključuje sve navedene elemente, a u funkciji kvalitetnije integracije podatkovnih i poslovnih procesa, a u cilju boljeg i kvalitetnijeg upravljanja prometom i održivom mobilnošću u sklopu pametnih gradova.

Inovativnost je sadržana u posve novom pristupu povezivanju i analitici velikih podataka (izvori su nove generacije senzorskuh mreža) te njihovoj uporabi u realniom vremenu za upravljanje prometnim tokovima.

 

SmartCity.Energy

U području Pametan okoliš podrazumijevaju se projekti za zaštitu voda (rijeka i jezera), mora, zraka, tla, odnosno svih prirodnih resursa. Održivo upravljanje prirodnim resursima postiže se putem uvođenja novih tehnoloških rješenja. To je posebno istaknuto kod potrošnje energenata, zbrinjavanja i gospodarenja otpadom te gradnje ili obnove objekata.

Novi proizvodi/usluge Inovativnost
Temeljna baza podataka za energetsku efikasnost Nova proračunsko-analitička podloga za dinamičku potporu odlučivanju i određivanje ekonomskih i tehničkih pokazatelja energetske učinkovitosti u okviru pametnog grada

 

KPI Evaluator

 

Razvoj, formulacija i praćenje ključnih i relevantnih pokazatelja na području energetske učinkovitosti i održivog okoliša kroz inovativnu i interaktivnu prezentacijsku platformu

 

Em Power Razvoj podloge za snažniji angažman krajnjih korisnika i njihovo aktivno uključivanje u dvosmjernom tijeku podataka
Pametna Rasvjeta

 

Kompletna nova elektronička i softverska podloga za sustav upravljanja javnom rasvjetom
Pametni Otpad

 

Sustav za optimiranje gospodarenja otpadom - inovativnost u razvoju efikasnih i robusnih elektroničkih komponenti ugrađenih u posude za otpad kao i sustava i aplikacija

 

SmartCity.Modesty

Projekti iz područja Pametni građani vezani su uz obrazovanje, ali i specifične oblike edukacija za građane svih dobnih skupina. Pritom je poseban naglasak na   edukativnim programima kojima se razvijaju digitalne vještine građana. Uz navedeno, radi se o konceptu cjeloživotnog učenja koje potiče kreativnost, socijalni i etnički pluralizam. Sve navedeno rezultira većim sudjelovanjem građana u lokalnoj zajednici što pridonosi kvaliteti života.

Novi proizvodi/usluge Inovativnost
eView (ePogled na pametni grad) Gradski portal za otvorene podatke i gradski API za razvojne programere
Meer (optimizacija pametnim preusmjeravanjem) Temeljem podataka iz HT mreže razvit će se modul kao dio cjelokupne Big Data aplikacije, a koji bi se odnosio na prikaz smjera dolaska/odlaska posjetitelja konkretne lokacije/definirane točke; kao i brzina kretanja istih tih posjetitelja. Na taj način moguće je prikazati iz kojeg smjera na konkretnu lokaciju pristižu posjetitelji, te se sukladno tome može pristupiti optimizaciji prometne mreže, dodatnim promotivnim i marketinškim aktivnostima na prometnijim rutama, i slično. Dodatno, osim smjerova, moći će se prepoznati i doba dana u kojem je priljev posjetitelja iz pojedinih smjerova najveći, a to svakako pruža dodatnu opciju za optimizaciju prometne mreže u svrhu poboljšavanja protočnosti iz najzastupljenijih smjerova u peek-ovima dana (ili noći).

Također, u sklopu ovog modula bit će moguće definirati i brzinu kretanja posjetitelja konkretne lokacije. Definiranje brzine je bitno u kontekstu razdvajanja posjetitelja koji se nalaze u automobilu od onih koji se kreću hodajući prema konkretnoj lokaciji- ovaj podatak također može biti relevantan u optimizaciji prometne infrastrukture, kao i u promotivnom i marketinškom pogledu u smislu prilagodbe ponude onoj populaciji posjetitelja koja je zastupljenija (bilo da se radi o pješacima, ili o posjetiteljima koji se kreću u vozilima). Također, moći će se preciznije pratiti broj ljudi na konkretnoj lokaciji- oni posjetitelji koji su se kretali većom brzinom svakako su se vremenski manje zadržavali na lokaciji.

 

Donte (statistika posjećenosti lokaciji)

Donte kao modul cjelokupnog rješenja odnosit će se na izvještaj o tipu posjetitelja konkretne lokacije u nekom vremenskom periodu (sat, dan, tjedan, mjesec). Tip posjetitelja podrazumijeva demografsku raspodjelu posjetitelja (dob, spol, zemlja iz koje posjetitelj dolazi ako se radi o turistu, poštanski broj ukoliko se radi o posjetitelju iz RH), vrijeme zadržavanja na lokaciji, broj ljudi na lokaciji u konkretnom periodu. Ovaj izvještaj također može biti vrlo koristan u smislu optimizacije prometne mreže u blizini konkretne lokacije; kao i u smislu organiziranja raznih evenata na konkretnoj lokaciji.

 

Teddy (virtualni prikaz korisnika na geografskom području)

Teddy predstavlja vizualni prikaz koncentracije ljudi na širem prostoru i njihovu migraciju, na temelju podataka iz HT mreže. Teddy će omogućavati prikaz različitih demografskih skupina na određenom prostoru za različite vremenske periode, uz mogućnost praćenja koncentracije i migracije na satnoj granulaciji za definirano područje. Teddy služit će za širi prikaz područja, dok će se za konkretniji izvještaj po lokaciji trebati pokrenuti modul za location scoring.

Funkcionalnost Teddy omogućava krajnjem korisniku pregled intenziteta kretanja korisnika na karti (teritoriju RH) uz odabrane parametre s kojima se podaci mogu filtrirati.

Filter Teddy imati će parametre:

•             vremenski period (na odabrani dan, jučer, tjedan, mjesec, interval dva odabrana datuma)

•             spol (M, F, sve)

•             dob (izražen u intervalima, sve)

•             vrsta korisnika (poslovni , privatni, sve)

•             sat u danu (ukoliko nije odabran prikazuju se dnevne agregacije

 

Picolus  (visoka preciznost položaja korisnika u svrhu Teddy sustava)

Kao dodatak location scoring modula, predviđeno je i vrednovanje lokacije uz pomoć tzv. pico ćelija, koje bi omogućile maksimalnu preciznost u smislu broja ljudi na konkretnoj lokaciji, i to na najmanjoj mogućoj granulaciji od 5-10 minuta, ali za mikrolokaciju, veličine do 50-100 metara u radijusu. Na ovaj način, konkretne lokacije mogle bi se vrednovati do razine u kojoj su u izvještajima prikazani i posjetitelji koji su se na samoj lokaciji zadržali vrlo kratak vremenski period, te samim time ovaj modul predstavlja najprecizniji mogući izvještaj o vrednovanju konkretne lokacije. Pico ćelije se mogu seliti s lokacije na lokaciju, tako da će sustav omogućiti upravljanje njihovim lokacijama i postavkama. Postavke se odnose na domet i poziciju ćelija koja implicira lokaciju.

 

 

SmartCIty.Living

Područjem Pametan način života obuhvaćeni su projekti vezani za poboljšanje kvalitete života. Prvenstvo se radi o unaprjeđenju zdravstvene kulture i kvalitete zdravlja svih starosnih skupina. No, projekti se odnose i na povećanje kvalitete života u raznim elementima - stanovanje, obrazovanje, sigurnost, socijalna inkluzija, kultura, sport i rekreacija te održivi turizam.

Novi proizvodi/usluge Inovativnost
Multifunkcionalni uređaj za dvosmjernu komunikaciju građana i Grada Uređaj je inovativan zbog  jedinstvenog industrijskog dizajna i prilagodbe osobama s invaliditetom. Usluga povezuje  postojeće telekomunikacijske usluge (javna telefonska govornica na novoj platformi i WI FI) sa ostalim inovativnim uslugama razvijenim u projektu , a kojima se omogućava dvosmjerna komunikacija građana i Grada Rijeke na odabranim lokacijama.
Barometar sigurnosti Usluga objedinjuje podatke o vremenu i lokaciji prometnih nezgoda, krađa, prekršaja   i drugih kriminalnih događaja u gradu Rijeci. Informacije će biti dostupne na mobilnim uređajima i multifunkcionalnom uređaju postavljenom na izabranim lokacijama. Na temelju prikupljenih i obrađenih informacija usluga preporuča građanima i posjetiteljima  kretanje, a gradskim službama područja u kojima je potrebno povećati stupanj sigurnosti u gradu te time povećati  i kvalitetu života građana.
eTinerer – osobni pomoćnik Sustav „osobnog pomoćnika“ koji građana i posjetitelja „vodi“ po gradu  i omogućava mu rezervaciju , plaćanje i korištenje raznih usluga. Sustav koristi dinamičke podatke o prometu, smještaju, ponudi različitih sadržaja  i to na način da prilagođava podatke prema individualnom  korisniku i njegovim preferencijama.

Usluga će biti dostupna na mobilnim uređajima, a bit će  integrirana  i sa sustavom mulitfunkcionalnog uređaja.

 

Rijeka.Info Mobilna aplikacija za pregled komercijalnih i javnih ponuda grada (npr. prodaja karti za muzej).
pametn pogled na Grad

Sustavom se osigurava prikaz na LCD ekranima autobusnih stanica, govornica itd. o trenutnom stanju svih sustava i aplikacija pametnog gada koji su povezani.

Ideja kroz ovaj prikaz je zapravo istražiti sve tehničke funkcionalnosti za  prezentaciju informacija i prikazati i na LCD ekranima pametnih govornica i ostalih sličnih info pultova u nadležnosti grada, kako bi širi auditorij imao uvid u podatke koji se prikupljaju i obrađuju u sklopu Smart City CEKOM-a Rijeka projekta. U sklopu razvoja samog prikaza predefinirat će se koji će to prikazi biti vidljivi, te će se napraviti slijed kojim će se planirati prikazi prikazivati na samim LCD ekranima.

Sustav za upravljanje destinacijom (nadovezuje se na Modesty Modul) Izrada i održavanje središnjeg repozitorija sadržaja i informacija destinacije, automatsko korištenje sadržaja na više komunikacijskih kanala/resursa za goste na destinaciji te za potrebe promocije i prodaje destinacije

 

SmartCity.4DII

Područje Pametna uprava sadržava projekte koji javnu vlast čine transparentnom, a javne i socijalne usluge građanima dostupnima. Za navedeno je preduvjet edukacija zaposlenika uprave (osnaživanje upravnih kapaciteta). No, bitna je i dostupnost različitih baza podataka te stvaranje informacijskog servisa za komunikaciju s građanima. Riječ je i o projektima koji potiču sudjelovanje građana u donošenju odluka te uključivanje građana u procese izrade strategija, planova i drugih dokumenata bitnih za lokalnu zajednicu.

Novi proizvodi/usluge Inovativnost
  • Integralni sustav 4D inteligentne infrastrukture
  • Platforma 4DII
  • Sustav za automatsku obradu i prepoznavanje podzemne infrastrukture na osnovi radarskih zapisa.
  • Sustav inovativne inventarizacije i kontrole infrastrukture – I3Solutions
  • Sustav za nadzor objekata kritične infrastrukture
Uvođenje novih načina obrade, evidencije, inventarizacije, nadzora i analize komunalne infrastrukture u prostorno-vremenskoj dimenziji (4D). Integracija različitih informacija o komunalnoj infrastrukturi s drugim socio-ekonomskim informacijama i utjecajem kojeg komunalna infrastruktura ima na odvijanje poslovnih procesa pametnih grada (investicije, održavanje, kritična infrastruktura). Inovativne metode vizualizacije i prezentacije (pojačana stvarnost) podataka.